REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.fabrykazdrowia.net

Producent:

GOSPODARSTWO ROLNE „FABRYKA ZDROWIA”

Ul. Kraszewskiego 30/2

73-150 Łobez

Kontakt z Producentem można uzyskać:

pod numerem telefonu :  694137607 koszt połączenia za minutę zgodnie z cennikiem operatora.

I. DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zamówienia w sklepie internetowym.
 3. Producent ( sprzedający ) – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 4. Przedmiot transakcji – towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu.
 5. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w sklepie internetowym, której dotyczy umowa sprzedaży.
 6. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez usługodawcę na rzecz klienta poza sklepem internetowym w związku z charakterem sprzedawanych towarów.
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy usługodawcą a klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu.
 8. Sklep internetowy (sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.fabrykazdrowia.net za pośrednictwem którego klient może złożyć zamówienie.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.
 10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

II.  ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.fabrykazdrowia.net
 2. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez klienta jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.
 3. Sklep internetowy fabrykazdrowia.net prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci internet.
 4. Wszystkie towary oferowane w sklepie fabrykazdrowia.net są wyprodukowane przez producenta FABRYKA ZDROWIA – GOSPODARSTWO ROLNE, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca w celu realizacji zakupów, klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci internet.

Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. 

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

  1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie.
  2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Realizacja zamówień i wysyłka w ciągu 5 dni roboczych.
  3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz numer telefonu.
  4. Zakończeniem procesu zamówienia jest naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. W zależności od wybranej formy płatności, klient może zostać przekierowany do strony, na której dokonuje się płatności.
  5. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.fabrykazdrowia.net są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
  6. W sytuacji, gdy podane dane nie są kompletne, sprzedający skontaktuje się z klientem. Jeśli kontakt z klientem nie będzie możliwy, sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.
  7. Na specjalne  życzenie  wystawiana jest faktura , która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych. Niniejsza zgoda uprawnia sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur  w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
  8. W trakcie składania zamówienia, klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
  9. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez klienta. Hasło klienta nie jest znane sprzedającemu i klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
  10. Po złożeniu przez klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia. W ramach realizacji świadczonych usług, sklep wysyła konsumentowi wiadomości e-mail, będące powiadomieniami o stanie i przebiegu zamówienia.
  11. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem..

IV. TERMIN I KOSZTY WYSYŁKI

  1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
  2. Przesyłka dostarczona jest w ciągu 7 dni roboczych. Jest to orientacyjny czas dostawy. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem on-line” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu.
  3. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (Przelewy 24) lub przelewem na konto bankowe sklepu:
  4. Bank PKO BP Numer konta: 97 1020 2847 0000 1702 0118 0793.
  5. Koszty wysyłki : Poczta Polska kurier 48 – opłata 21 zł. Pocztex 24 – opłata 24 zł. 

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

   1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów Dz.U. 2014, poz. 827). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez klienta lub osobę. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres producenta.
   2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
   3. Klient może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

VI. REKLAMACJE I ZWROTY

   1. Produkty posiadają gwarancję jakości producenta, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie i etykiecie. Reklamacje należy składać na adres usługodawcy.
   2. Składając reklamację należy dostarczyć do producenta reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.
   3. Producent rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta usługodawca wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

   1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest sprzedający.
   2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
   3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
    • W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” klienci posiadający konto w sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
    • Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

 VIII. ZMIANA REGULAMINU I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana regulaminu sklepu, klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu zakupy w sklepie internetowym nie są możliwe.
   2. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
   3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między sklepem a klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).